Perkara Lalu-Lintas (TILANG)
PENGADILAN NEGERI GORONTALOTanggal Sidang Nama Nomor Tilang Nomor Polisi Barang Bukti Denda
2017-08-11 Moh Azwar C0868547 DN 2023 PI SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Y Monoarfa C0868514 DM 2148 J STNK Rp. 47500
2017-08-11 Moh Rifai C0868769 DN 2950 RG Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Megawati C0868581 DM 3767HC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Ain Laparau C0868566 DB 2117 CA SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Arfa C0868741 DD1267SA Kendaraan Rp. 97500
2017-08-11 Tahir Hamid C0868747 DM3859AR STNK Rp. 47500
2017-08-11 Madina Damis C0868744 DM1805AB STNK Rp. 67500
2017-08-11 Hamira Dama C0868746 DM4293A STNK Rp. 47500
2017-08-11 Abubakar Mohamad C0868749 DM2554AE STNK Rp. 47500
2017-08-11 Muhdar Hm.St.Mm C0868750 DM1538AA STNK Rp. 97500
2017-08-11 Zulkifli Zubaidi C0868675 DM2353JD STNK Rp. 47500
2017-08-11 Agus Husin Rais C0868728 DM8103BC SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Hironisaus Masan Molah C0868726 DM3436JD STNK Rp. 47500
2017-08-11 Rahayu Darwis C0868674 DM1605EA STNK Rp. 67500
2017-08-11 Mar Atus S.H.olikhah.Spd C0868727 DM4935EC STNK Rp. 97500
2017-08-11 Alis R.Umar C0868567 DM2466H Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Joko H Muslim C0868716 DM3942BT STNK Rp. 97500
2017-08-11 Aris Pratama Usuli C0868773 DM3804AT STNK Rp. 47500
2017-08-11 Marzuk Suleman C0868771 DM4255AG STNK Rp. 47500
2017-08-11 Inang Abdullah C0868720 DM3033BL STNK Rp. 47500
2017-08-11 Akbar Abdullah C0868718 DM3786EI STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yusuf Rauf C0868717 DM4895AM STNK Rp. 97500
2017-08-11 Akuba Yusuf C0868725 DM2805AZ STNK Rp. 97500
2017-08-11 Hadidjah Lagandja C0868723 DM3542BP STNK Rp. 97500
2017-08-11 Fikran Mokodompit C0868722 DB2935DL STNK Rp. 47500
2017-08-11 Raya Lawani.Dra C0868721 DM3520JA STNK Rp. 47500
2017-08-11 Anton Manjo C0868740 DM2908FE STNK Rp. 47500
2017-08-11 Bambang Rahmadi K.Payu C0868729 DM2571AS STNK Rp. 47500
2017-08-11 Moh Muhajir Tomayahu C0868777 DM3325JB STNK Rp. 97500
2017-08-11 Karim Paramata C0868778 DM5845BM STNK Rp. 97500
2017-08-11 Mochamad Zasly Rauf C0868779 DM3116AN STNK Rp. 97500
2017-08-11 Baya Anggara Koi C0868780 DB2925NC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Andris Katili C0868738 DM2590EO STNK Rp. 47500
2017-08-11 James Jonandri C0868753 DM2634AQ STNK Rp. 47500
2017-08-11 Sidrat Lasiki C0868766 DM3685DG STNK Rp. 97500
2017-08-11 Adrian Taguge C0868767 DM4611CA STNK Rp. 67500
2017-08-11 Mohamad Fadli Djibran C0868730 DM2982AP STNK Rp. 67500
2017-08-11 Alfret Karim C0868737 DM3362EC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Kusmiaty Dj. Ismail C0868739 DM3390JC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Fitriyani Tagale C0868775 DM3681EG SIM C Rp. 97500
2017-08-11 Pandi C0868768 DM3876DH SIM C Rp. 67500
2017-08-11 Risal Pakaya C0868774 DM3908AZ SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Deysi Midarti Abdullah C0868724 DM3182AH SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Iqbal Ahmad C0868776 DM3423AC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Imran Molamahu C0868756 DM2544AK SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Riki Rikardo C0868565 DM2018AK SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Rajak Yusuf C0868564 DM4371DO SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Zulkifli Taha C0868770 DM3880EL STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yudist Admiral Nugraha C0868553 DM2843AZ SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Fatmawati Ali C0868563 DM2269HG SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Husain Djibu C0868544 DM4352BC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Fahrul Rahmad C0868551 DM3898JA STNK Rp. 47500
2017-08-11 Mutiah Tongkonoo C0868549 DM2202JC SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Nofal Mohamad C0868550 DM5316BM SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Rahmat Musan Gh U" ""b Vk.Bt C0868548 DM3485BG SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Faisal Juma C0868572 DM4729EE STNK Rp. 47500
2017-08-11 Silvana Hamzah C0868520 DM3724J STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yahya Kamal C0865883 DM4520AL STNK Rp. 97500
2017-08-11 Sitti M Wahab C0868833 DM3835BL STNK Rp. 72500
2017-08-11 Yahya S C0868832 DM3977EK STNK Rp. 47500
2017-08-11 Muhlis Ali C0868831 DM5879AL STNK Rp. 47500
2017-08-11 Sulandi Darise C0868755 DM4676AK STNK Rp. 47500
2017-08-11 Khoyi P Tumijan C0868765 DM3974BY STNK Rp. 47500
2017-08-11 Ryan Makuta C0868762 DM4240AO STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yusni Yusuf C0868761 DM3396AV STNK Rp. 47500
2017-08-11 Faisal Gobel C0868760 DM3083AG SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Ririn Andriani S C0868759 DM3985BY STNK Rp. 47500
2017-08-11 Amsar Maruf C0868758 DM2792JA STNK Rp. 97500
2017-08-11 Muh Yusuf G C0868757 DM3964AR STNK Rp. 47500
2017-08-11 Rauf Abdul Azis C0868574 DM1744AL SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Rinto M C0868816 DM3801BX STNK Rp. 47500
2017-08-11 Salma Habiba S. Sos C0868763 DM3117AL STNK Rp. 47500
2017-08-11 Frangky Kontra C0868754 DM3178AY SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Irfan S Yunus C0868764 DM2168JD SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Ram Didipu C0868835 DM8226B SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Sulastri Jusuf 0867939 DM 3063 EL STNK Rp. 47500
2017-08-11 Tahri Ladipu 0867977 DM 4677 BK STNK Rp. 47500
2017-08-11 Maimun Abas 0867962 DM 2434 EP STNK Rp. 47500
2017-08-11 Hidayat Pilomali 0867903 DM 2212 EJ STNK Rp. 47500
2017-08-11 Agasna Karim 0867902 DM 3681 EB STNK Rp. 47500
2017-08-11 Ingo 0867924 DM 3450 EA STNK Rp. 47500
2017-08-11 Abdul Kadir 0867894 DM 2812 EP STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yasni 0867941 DM 2262 EP STNK Rp. 47500
2017-08-11 Putra Lana 0867968 DM 3934 EJ STNK Rp. 47500
2017-08-11 Ewin 0867837 DM 3512 AX STNK Rp. 47500
2017-08-11 Efendi Luneto 0867863 DM 4198 EE STNK Rp. 47500
2017-08-11 Amelia Ayu 0867971 DM 3310 E STNK Rp. 47500
2017-08-11 Adrian 0867873 DM 3447 AY Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Saimil 0867957 DM 85058 BL Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Ningsi Ani 0867997 DM 3774 EI SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Suwanti D. Danial 0867648 DM 2946 EK SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Nurhayati Wahidji 0867934 DM 3749 EH SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Salim 0867893 DM 2830 E Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Mei Abdul 0867785 DM 4308 EC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Husin Kai 0867926 DM 9021 B STNK Rp. 77500
2017-08-11 Halim Jauhari 0867931 DM 9820 A STNK Rp. 77500
2017-08-11 Alan 0867888 DM 8716 A STNK Rp. 77500
2017-08-11 Abd Salim Mahani 0867916 DM 8291 A STNK Rp. 77500
2017-08-11 Imran Lamudin 0867779 DB 2157 PC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Arifin Panigoro 0867960 DM 8879 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Adnar Rahim 0867976 DM 9345 BB STNK Rp. 77500
2017-08-11 Ali Nasir 0867887 B 8211 SAH Kendaraan Rp. 77500
2017-08-11 Nikma Ganadi 0867908 DM 3566 CE Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Rahmat Didipu 0867928 DM 8484 A STNK Rp. 77500
2017-08-11 Zulkarnain 0867966 DM 8740 AB STNK Rp. 77500
2017-08-11 Fikram Rahman 0867825 DM 9502 E SIM A Rp. 77500
2017-08-11 Usman Kadir 0867930 DM 9736 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Samsudin Odja 0867964 DM 8119 A STNK Rp. 77500
2017-08-11 Said Hadjum 0867878 DM 8296AC STNK Rp. 77500
2017-08-11 Supardi Yusuf 0867925 DM 3140 EI STNK Rp. 47500
2017-08-11 Syarifudin Matani 0867956 DM 8389 AC STNK Rp. 77500
2017-08-11 Febrianto Mionte 0867954 DM 9773 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Marten Ibrahim 0867935 DM 9887 BB STNK Rp. 77500
2017-08-11 Risman Ibarhim 0867951 DM 9692 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Rizal 0867895 DM 1135 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Arifin Syafudin 0867599 DM 9418 AA STNK Rp. 77500
2017-08-11 Arifin Lananta 0867780 DM 1291 B STNK Rp. 77500
2017-08-11 Basir Usman 0867829 DM 8213 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Erwin Moh 0867958 DM 9248 E STNK Rp. 77500
2017-08-11 Amir Jakaria 0867760 DM 9470 E SIM BII UMUM Rp. 77500
2017-08-11 Saryan Ibarhim 0867955 DM 8433 EG SIM BII UMUM Rp. 77500
2017-08-11 Haryono Badu 0867910 DM 3273 JD STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yusuf Ahmad 0867952 DM 8930 A STNK Rp. 77500
2017-08-11 Iswowane 0867598 DM 2935 AW STNK Rp. 47500
2017-08-11 Murtin Pantu C0867278 DM2041H SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Widyawati I M. C0867396 DM3776PC SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Amir Mamunte C0867310 DB8215AV SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Ismail Tahir C0867375 DM8136E SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Irwan Lagarusu C0867374 DM8501C SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Ain Moha C0867373 DM9265E SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Muhammad Hasdad C0867372 DM8052AB SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Haris Ali C0867371 DM1949E SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Robin M Nur C0867358 DM3984BI SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Nofrianto Kasim C0867258 DM2154EO SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Irpan Yusuf C0867369 DM1956B SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Uyun Lahiya C0867257 DM1705AL SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Agus Effendi Gusasi C0867368 DM3511AH SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Faizal Al, Muklis H C0867256 DM8211CD SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Giorian Paranuan Boung C0867365 B1665PKP SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Syahril Ticoalu C0867363 DM1924AD SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Mustaqim Mohamad C0867362 DB8520CD SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Samsudin Rahmola C0867325 DM8518AB STNK Rp. 67500
2017-08-11 Marsuki C0867324 DM9687AB SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Yahya Tue C0867376 DB8260AU SIM BI Rp. 67500
2017-08-11 Sulaiman Napu C0867377 DM8330AA SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Ismet Huko C0867378 DM1148E SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Ajis C0864385 L9085UU STNK Rp. 67500
2017-08-11 Desi Hasan C0867351 DM3309AY STNK Rp. 57500
2017-08-11 Alber Alfarizi C0867353 DM2682CH STNK Rp. 47500
2017-08-11 Dafid Mobiliu C0867277 DB8400EY STNK Rp. 77500
2017-08-11 Riyan C0867347 DM3998BL Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Rawin Yusuf C0864220 DM5580HF Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Iwan C0867282 DM3454AQ STNK Rp. 47500
2017-08-11 Ian K. C0867281 DM3954DI STNK Rp. 47500
2017-08-11 Fadlianto Adam C0867352 DM4335AE Kendaraan Rp. 72500
2017-08-11 Ririn Maroringan C0867357 DM3742AX Kendaraan Rp. 72500
2017-08-11 Suleman C0867350 DM2547BU SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Rahmad Isak C0867270 DM4790BB SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Raman C0867269 DM9137BB SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Ramli Due C0867323 DM2912DG SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Munawir T. L C0867259 DM1840AF SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Rein Aprianto C0867138 DM4935AO Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Muliati Badarudin C0867364 DM1510AB STNK Rp. 67500
2017-08-11 Sunaryo C0867309 DM2230AF STNK Rp. 47500
2017-08-11 Yusril Habi C0867349 DM3473BC Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Dedi O.Tantos C0864474 DM9034AE SIM A Rp. 67500
2017-08-11 Ibrahim Lahunga C0867279 L9709HC STNK Rp. 47500
2017-08-11 Lukman Basri C0868543 DM3920FG STNK Rp. 47500
2017-08-11 Luffia A C0868546 DM2395A SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Aldi Renaldi C0868686 DM1136AZ Kendaraan Rp. 97500
2017-08-11 Sofyanti Abdullah, S. Pd C0868652 DM4729AL Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Srito A Musa S. Pd C0868712 DM2419HJ Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Priyono C0868668 DM3668AP Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Wilda C0865848 DD2404XJ Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Dias Muhammad C0865619 DM4995AI Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Dewi Kurnia C0865832 DM2764BV Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Ayustina A Pratiwi C0865750 DM3096CC Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Bayu Moha C0865807 DM2105AI Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Muhtar Busman C0865819 DM5149EC Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Marasakti Simanju C0865623 DM3291HB SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Vivi Lamanura C0865769 DM3820JA STNK Rp. 47500
2017-08-11 Imam Rohman C0865760 DM8239A STNK Rp. 97500
2017-08-11 Ivana Ningsih C0865748 DM2019CC Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Abdulrahman Gani C0868772 DM5845AR Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Mohamad Fader Zubedi C0868571 DM3613HA Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Jemi Lihawa C0868552 DM5992AJ Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Wahyu Budiman. A C0868573 DM2213EK Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Abdul Hakim H C0868745 DM2280JD STNK Rp. 47500
2017-08-11 Mansur Ronosumitro C0868877 DM2037AR SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Oprikandi Kolu C0868839 DM3751EL Kendaraan Rp. 47500
2017-08-11 Agung A C0868534 DB2457AY SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Gunawan M C0868554 DM4024AN STNK Rp. 47500
2017-08-11 Reflianto Lasanudin C0868568 DM3242EB STNK Rp. 47500
2017-08-11 Sunarto Utina C0868580 DM3300AK SIM C Rp. 47500
2017-08-11 Moh R Nento C0868843 DM1205AJ STNK Rp. 67500
2017-08-11 Altian Dompas C0868837 DM5970AM STNK Rp. 47500
2017-08-11 Frengki Mahadji C0868841 DM9035BB STNK Rp. 67500
2017-08-11 Abd Rasul L C0868840 DM9274E STNK Rp. 97500
2017-08-11 Fatmawati Djalil C0868845 DM2306EN SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Adriyanto Yusuf 867739 DM 2667 AL STNK Rp. 47500
2017-07-21 Abd Wahab Ali 867643 DM 4408 EE Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rivandi S. Ano 867745 DM 3058 AW Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Halid Dunda 867548 DM 3327 EB STNK Rp. 47500
2017-07-21 Vilya Daud 867688 DM 2320 JD STNK Rp. 47500
2017-07-21 Aswan Lapasi 867743 DM 3395 ED STNK Rp. 47500
2017-07-21 Kadri Hadju 867741 DM 3498 EF STNK Rp. 47500
2017-07-21 Yuyan Mahmud 867614 DM 4296 AL Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Taufiq Mohamad 867740 DM 5483 EB Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Irsat Bokings 867689 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Nursalim 867528 DM 6144 ED Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Yulikida 867744 DM 3206 EM STNK Rp. 47500
2017-07-21 Zulkarnain Buruzi 867642 DM 2357 EN STNK Rp. 47500
2017-07-21 Simin Abd Rauf 867603 DM 2374 EN STNK Rp. 47500
2017-07-21 Fitriyanto Tahir 867747 DM 3309 EE STNK Rp. 47500
2017-07-21 Moh Rian 867530 DM 3500 EA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Tomy Yunus 0867792 DM 2895 EO STNK Rp. 47500
2017-07-21 Abd Azis Botutihe 0867767 DM 3278 EL SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Arinis C0864440 DM1974 SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Jainudin Duma C0867155 DM1759E SIM A Rp. 72500
2017-07-21 M.Alyas C0864438 - SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Adam Ibrahim C0867217 DM2054JD SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Jemmy Mende C0867071 DB8265ID SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Fadlan Ibrahim C0867206 DM3416AG Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Isti Kobi C0867209 DM3487FH Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Suparmin Farhan, S.PT,M.Si C0867205 DM3579BO SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Stevanus C0867114 DM2528CH SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Jasain Pakaja C0867115 DM3664AW SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Rahmat Kaida C0867210 DM3908JD STNK Rp. 47500
2017-07-21 Agung Anwar C0867154 DM3294AH Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Amaria Yusuf C0867204 DM2479JA STNK Rp. 47500
2017-07-21 Zulham Sunati C0864427 DM8748AB STNK Rp. 72500
2017-07-21 Arfan Nusi C0864428 DM9218B STNK Rp. 72500
2017-07-21 Said Andi Abdul C0864429 DM1208A STNK Rp. 72500
2017-07-21 Taufik Habi C0867218 DM8144CA STNK Rp. 72500
2017-07-21 Ariwariki C0867252 DB8685LB SIM BII UMUM Rp. 72500
2017-07-21 Yasir Mahmud C0864430 DM1545A SIM BI UMUM Rp. 72500
2017-07-21 Anhar Bunai C0867220 DM1199AG SIM BI UMUM Rp. 72500
2017-07-21 Ramsi Badu C0867136 DM1640A SIM BI UMUM Rp. 72500
2017-07-21 Syarifudin Botutihe C0867245 DM1112E SIM BI UMUM Rp. 72500
2017-07-21 Mohamad Pangki R.Miu C0867244 DM1154E SIM BI UMUM Rp. 72500
2017-07-21 Rifaldi Moho C0867251 DM8335AA SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Riko Junianto C0867242 DM9811AD SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Alpin Nisipu C0867241 DM1924AI SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Julkarnain C0867263 DM8409AA SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Stenly Najoan C0867262 DM991 SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Nani Nalali C0867151 DM1681AB SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Hamzah Mister C0864439 DM8544SO SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Srilian Laxmiwati Dai C0867255 DM1384AI SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Iman Sudrajat C0867254 DM1593BC SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Hendra Uno C0864437 DM45 SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Reni Puspita Sari, Sp C0867266 DM3591E SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Mohammad C 0865933 DM 3867 BZ SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Alfisahri Pakaya C 0865229 DM 3623 EE STNK Rp. 47500
2017-07-21 Sintia Djafar C 0863778 DM 2410 JF Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Ramlin C 0863670 DN 3243 Y Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Ekry Gobel C0863536 DM 3693 CD Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Nur Iman Bunti C0863857 DM3264HC Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Anton Mateka C0863758 DM2418CG STNK Rp. 47500
2017-07-21 Tri Atmojo C0863730 DB1295BL STNK Rp. 72500
2017-07-21 Ilham C0862378 DM3491BN STNK Rp. 47500
2017-07-21 Febriyanti Abdullah C0863523 DM3271AX Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Sri Gita Rahma C0862404 DM4431AK STNK Rp. 47500
2017-07-21 Dede Iskandar C0863531 DB5787DH STNK Rp. 47500
2017-07-21 Dwi Anisa Rona C0862395 DM2781JF STNK Rp. 47500
2017-07-21 Wiranto C0863747 DM2546AT Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Abdul Rahman C0862457 DM2524EF STNK Rp. 47500
2017-07-21 Amin Katili C0863599 DM2970JA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Moh Nashrullah Abas C0865916 DB3720MH Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Nurdiana Teni C0865872 DM2734AT Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Abdil Muhune C0863558 DM4929BN Buku KIR Rp. 47500
2017-07-21 Iskandar Pasude C0863672 DM4321CB Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rizki Alfianto C0863626 DM1191B STNK Rp. 72500
2017-07-21 Maya Bakir C0862472 DM3164EK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Hikmawati Mokobela C0862403 DB2456KC Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Hasna Ntoi C0863541 DM3321AR Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rivaldi Tuu C0862164 DM2003JA STNK Rp. 47500
2017-07-21 Ismail Korompit C0862285 DM4535AF STNK Rp. 47500
2017-07-21 Indiyanti T C0862309 DM3051EH STNK Rp. 47500
2017-07-21 Amna Tuba C0862459 DM3303BU STNK Rp. 47500
2017-07-21 Harda Lika C0862496 DM1777AJ STNK Rp. 72500
2017-07-21 Ronal Wahidji C0865695 DM3677EM STNK Rp. 47500
2017-07-21 Harmin Daeng C0865539 DN8397KUS STNK Rp. 72500
2017-07-21 Apni A C0865634 DM3550AN SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Firli Ahmad C0865845 DM3589AV STNK Rp. 47500
2017-07-21 Mahmud Zulkarnain C0865611 DM2841BW STNK Rp. 47500
2017-07-21 Ishak Ente C0865662 DM4575EE SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Ade Tindango C0865512 DM3991E STNK Rp. 47500
2017-07-21 Atjo Akuba C0865971 DM2454BJ STNK Rp. 47500
2017-07-21 Kalsum Arlapaio C0865794 DM3231JC SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Ramis Panua C0865793 DM3253FM SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Djohar Sumar C0865972 DM3720AQ SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Fanny Irianto C0865973 DB5856FB STNK Rp. 47500
2017-07-21 Rony Pakaya C0865966 DM2060AY STNK Rp. 47500
2017-07-21 Moh Aditya P C0865968 DM4208AH STNK Rp. 47500
2017-07-21 Gersamata C0865969 DM3359JB STNK Rp. 47500
2017-07-21 Ambar Retnowati C0865970 DM3049J STNK Rp. 47500
2017-07-21 Adriansyah Latief C0865765 DM2680HC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Amani Puluhulawa C0865957 DM8443BA STNK Rp. 72500
2017-07-21 Abas Igirisa C0865958 DM2466EM STNK Rp. 47500
2017-07-21 Endi Mooduto C0865959 DM3326BV STNK Rp. 47500
2017-07-21 William A Korin C0865910 DM5441AL STNK Rp. 47500
2017-07-21 Icon Abdullah C0865961 DM2619BY SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Rajiv C0865962 DM3955AU STNK Rp. 47500
2017-07-21 Apriyanto Botutihe C0865963 DM3053EC SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Joni Umar C0865976 DM3189AY STNK Rp. 47500
2017-07-21 Sri Ambar C0865860 DM3683JB SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Zainal Amirudin C0865935 DM3707JE STNK Rp. 47500
2017-07-21 Nurdin Bilondatu C0865858 DM2217A STNK Rp. 47500
2017-07-21 Ronal Thalib C0865865 DM8639AC SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Hendra H Moonti C0865871 DN5972FF SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Andri Pakaya C0865850 DM3684HA STNK Rp. 47500
2017-07-21 Ismail Tuna C0865949 DM3314BI STNK Rp. 47500
2017-07-21 Hengki Adam C0865868 DM1126AB SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Pengki Bontihe C0865945 DM3429EJ STNK Rp. 47500
2017-07-21 Seina Mohammad C0865942 DM3297AS STNK Rp. 47500
2017-07-21 Irawati Hasan C0865943 DM3208JD STNK Rp. 47500
2017-07-21 Sofyan Tilanunga C0865952 DM1334B STNK Rp. 72500
2017-07-21 Ismail Kani C0865951 DM1060B STNK Rp. 72500
2017-07-21 Yospin C0865671 DM2593JF STNK Rp. 47500
2017-07-21 Hendra Ibrahim C0865595 DN3489PJ STNK Rp. 47500
2017-07-21 Abdulrahman Mayang C0865080 DM4350AG Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Haerudin C0865094 DM3986JC Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Alexander C0863514 DM2304AD Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Syaful R C0863542 DM1986AJ STNK Rp. 72500
2017-07-21 Firman Latude C0862385 DM2893BZ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Razak Hasani C0865127 DM3211AS STNK Rp. 47500
2017-07-21 Hasanudin C0865040 DM2250EQ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Firman Uno C0865044 DM3162F STNK Rp. 47500
2017-07-21 Zulham Wahyudi C0865869 DB2476KA SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Atman Podunge C0865974 DM3059EI STNK Rp. 47500
2017-07-21 Saleh Akuba C0865977 DM2216BF SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Agus Fahri C0865964 DM3341JD STNK Rp. 47500
2017-07-21 Tri Daluanto Lasimpala C0865967 DB2656HC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Restu Hatibie C0865917 DM1590AE SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Ismet Tuki C0865979 DM8514AC STNK Rp. 72500
2017-07-21 Opan Pakaya C0865978 DM2998EG STNK Rp. 47500
2017-07-21 Nanang Nailu C0865965 DM3952JA STNK Rp. 47500
2017-07-21 Eko Subiyanto C0865975 DN8090CE SIM A Rp. 72500
2017-07-21 Septianto Umar C0865980 DM3248AI STNK Rp. 47500
2017-07-21 Brian Gilbert C0865986 DM4103EC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Syahfrudin Lahibi C0865987 DM2315EN STNK Rp. 47500
2017-07-21 Sito Panue C0865991 DM4764AC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Riyanto S Tolinggi C0863957 DM4580BN STNK Rp. 47500
2017-07-21 Arsad Kadari C0863925 DM3548AN STNK Rp. 47500
2017-07-21 Gustin B C0863956 DM2722BU STNK Rp. 47500
2017-07-21 Alpin C0863949 DN4246FE SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Muctar Samsur C0863981 DM2937AW SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Diyan Perwitasari C0863519 DB3736MI STNK Rp. 47500
2017-07-21 Suwardi Kamel B4014239 DM3165HD STNK Rp. 47500
2017-07-21 Arkam Malik C0865792 DM2848EK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Zulkifli Mahmud C0865937 DM2932BK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Bambang Nugroho C0865859 DM3535EF Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Wandi C0865915 DM4311EA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Moh Meidi Lasaleng C0865944 DM3720JA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Muh Sayuti T C0865956 DM2175AD Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Yusfikri S C0865857 DM3299JA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rusman Lendes C0865108 DM2431ED SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Hendrik Yunus C0865921 DM2760CD SIM C Rp. 47500
2017-07-21 F Aduange C0865301 DM6739EC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Udin C0865630 DM6007AI SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Ardiansyah Sah C0865514 DM3838AA STNK Rp. 47500
2017-07-21 Nurnaningsih C0865508 DM3578AS STNK Rp. 47500
2017-07-21 Aldi Lamusu C0865773 DM2680CE Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Ronal Papuyungan C0865709 DB2299PB Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Apriandi Walang C0862330 DB2472KG STNK Rp. 47500
2017-07-21 Miswar Porogoi 867641 DM 3640 EG Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Andika C0863851 DM4553EE STNK Rp. 47500
2017-07-21 Rahman Ibrahim C0863905 DM3176AR Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Wawan C0863742 DM4762EC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Yusran K Halid C0863750 DM4732BM SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Abdul Wahid C0863942 DM2224AW STNK Rp. 47500
2017-07-21 Moh Icsanul A C0865313 DM4779AD SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Normi A. Wamu 867602 DM 3841 JC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Yuliyanti Hadju 867650 DM 3460 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Agus Purmanto 867563 DM 3926 EI STNK Rp. 47500
2017-07-21 Irwan Rahman 867706 DM 2862 EK STNK Rp. 47500
2017-07-21 Subhan Manopo 867535 DM 3896 EC STNK Rp. 47500
2017-07-21 Ibrahim Mohamad 867647 DM 2706 EP STNK Rp. 47500
2017-07-21 Lahmudin 867662 DM 3154 BR STNK Rp. 47500
2017-07-21 Karlina Tue 867787 DM 2235 EG Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Meksiwati Mansur 867771 DM 2019 AV SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Rahmat Adam 867774 DM 3689 AQ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Ibrahim Taruani 867709 DM 2301AZ STNK Rp. 47500
2017-07-21 Mudasir Idrus 867738 DM 2185 ED STNK Rp. 47500
2017-07-21 Jafar Abdullah 867742 DM 2699 EL STNK Rp. 47500
2017-07-21 Nuzlan Kadir 867615 DB 2334 DL Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rahmat 867546 DM 2855 HJ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Indriani Abdul 867802 DM 3253 EL Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Siti Anisa R. Dasali 867791 DM 3341 EC Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rifandi Lagarusu 867775 DM 3641 DE Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Ashari Hasiru 867549 DM 4528 E Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Frangki Kamaru 867649 DM 2404 EM Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Masta Talango 867772 DM 3261 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Asnawati Kadir 867800 DM 2188 EQ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Abd Kadir Sunggung 867550 DM 4396 E Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Simin Yantu 867773 DM 2235 A Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Yopius Sangale 867652 DM 4868 AN Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Saleh Ibrahim 867746 DM 2449 EN Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Haris Lamdaka 867601 DM 3831 EG Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rido Asagaf 867768 DM 2634 BK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rukni Mohamad 867632 DM 3548 AR Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rusdi Mohamad 867726 DM 3625 EJ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Selfi Abdullah 867534 DM 2659 CJ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Idris Lasulika 867795 DM 3052 AH Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Naya Diko 867831 DM 2292 EL Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Nurlela Hasan 867813 DM 2933 CI Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Agus Rahim 867660 DM 2429 CC Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Zein Arafah 867646 DM 3987 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Nunit Wasalam 867640 DM 2177 JD Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Hamid Manunu 867751 DM 3951 EC Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Ramat Botutihe 867736 DM 3603 AO Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Adam Polumulo 867608 DM 2013 AQ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Hasan Ahmad 867631 DM 4659 EE Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Moh Fadjrin Rauf 867515 DM 2984 EO Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Rosmiaty Lakaa 867699 DM 2095 EN Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Gita Margareta 867766 DM 2985 EP Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Agus Lahay 867529 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Mia Tongkonoo 867799 DM 2928 AN Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Abd R. Hadju 867585 DM 2307 EG Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Wahyuni Melu 867622 DM 2308 EL SIM C Rp. 47500
2017-07-21 Yakob Hamid 867801 DM 2945 EM STNK Rp. 47500
2017-07-21 Amna Ibrahim 867694 DM 2756 HH STNK Rp. 47500
2017-07-21 Rizki Sumaila 867730 DM 3270 DI STNK Rp. 47500
2017-07-21 Muhtar Ayuba 867728 DM 3726 EH STNK Rp. 47500
2017-07-21 Desri Sumardi 867737 DM 3898 AK STNK Rp. 47500
2017-07-21 Nurhayati Karim 867613 DM 2901 AG STNK Rp. 47500
2017-07-21 Rosmiati Mohamad 867609 DM 2066 ED Kendaraan Rp. 47500
2017-07-21 Abrianto Bastian 867788 DM 9948 AA STNK Rp. 77500
2017-07-21 Iwin Panto 867797 DM 8594 A STNK Rp. 77500
2017-07-21 Jhonie.S 867796 DB 8363 AP STNK Rp. 77500
2017-07-21 Deniatamo Maku 867756 BK 9036 CW STNK Rp. 77500
2017-07-21 Pasrianto Damanik 867698 DB 8365 AP STNK Rp. 97500
2017-07-21 Afandi Tomayahu 867562 DM 1836 AH STNK Rp. 77500
2017-07-21 Burhan Potale 867611 DM 6141 CA STNK Rp. 47500
2017-07-21 Abd Rahman Abudi 867634 DM 8643 E STNK Rp. 77500
2017-07-21 Abdul Kadir Lakoro 867633 DM 8905 E STNK Rp. 77500
2017-07-21 Dona Ibarahim 867584 DM 8744 AA STNK Rp. 77500
2017-07-14 Moh Firman Kamsia 863422 DM 3326 JD Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Islan Kadir 867669 DM 2513 JA STNK Rp. 47500
2017-07-14 Indrawati Alim 867658 DM 2935 EI STNK Rp. 47500
2017-07-14 Rabia Latif 867659 DM 3807 EJ STNK Rp. 47500
2017-07-14 Arsit 867701 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Muslim Mahmud 867505 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Fikran Djula 867655 DM 3234 AJ Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Uyan 867651 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Rahmat Labadjo 867567 DM 4563 EB SIM C Rp. 47500
2017-07-14 Rois Gunibala 867667 DM 3241 EL SIM C Rp. 47500
2017-07-14 Herlina Ishak 867657 DM 2318 EQ SIM C Rp. 47500
2017-07-14 Frio Dastian 867692 DM 4644 AN SIM C Rp. 47500
2017-07-14 Arifin Maksum 867522 DM - SIM C Rp. 47500
2017-07-14 Sukri S. Mansyur 867513 DM 4889 EC STNK Rp. 47500
2017-07-14 Taufiq 867628 DM 2192 EK STNK Rp. 47500
2017-07-14 Bein 867511 DM 3945 EJ STNK Rp. 47500
2017-07-14 Rustam Yantu 867668 DM 2563 EH STNK Rp. 47500
2017-07-14 Rahmiaty 867653 DM 3246 EG STNK Rp. 47500
2017-07-14 Faisal N. Seftian. L 867507 DM 4998 ED STNK Rp. 47500
2017-07-14 Hermanto 867541 DM 3337 EH STNK Rp. 47500
2017-07-14 Awin 867560 DM 2744 BR STNK Rp. 47500
2017-07-14 Fisal Sahril 863052 DM 3594 AD STNK Rp. 47500
2017-07-14 Rafling 863428 DM 3989 E STNK Rp. 47500
2017-07-14 Diman 863485 DM 2378 EH STNK Rp. 47500
2017-07-14 Sarintan Husain 863436 DM 3324 FH STNK Rp. 47500
2017-07-14 Saiful Mantali 863187 DM 4289 ED STNK Rp. 47500
2017-07-14 Harlan Sarapati 867671 DM 2740 EG STNK Rp. 47500
2017-07-14 Usman Rahmolo 867654 DM 3774 AS STNK Rp. 47500
2017-07-14 Piyon 867661 DM 3047 E STNK Rp. 47500
2017-07-14 Irana Yahya 867691 DM 2289 EH STNK Rp. 47500
2017-07-14 Gunawan Badof 867675 DM 2726 JB STNK Rp. 47500
2017-07-14 Romi Abdullah 867674 DM 2993 EK STNK Rp. 47500
2017-07-14 Yulan Pikoli 863473 DM 2642 EO STNK Rp. 47500
2017-07-14 Risten 867519 DM 2867 EP STNK Rp. 47500
2017-07-14 Ismail Lihawa 867553 DM 2784 ED STNK Rp. 47500
2017-07-14 Ucun 867517 DM 3353 EJ STNK Rp. 47500
2017-07-14 Abas Toana 867540 DB 8375 AP STNK Rp. 47500
2017-07-14 Yanti Pakaya 867618 DM 3468 EJ STNK Rp. 47500
2017-07-14 Wahyu I. Katili 867537 DM 218 STNK Rp. 47500
2017-07-14 Moh Jordi 867624 DM 2791 EN Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Farim Patua 863354 DM 4407 EE Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Wawan Talawo 867676 DM 9524 E STNK Rp. 97500
2017-07-14 Taufiq Moowago 863048 DM 9037 E STNK Rp. 97500
2017-07-14 Hais Mahmud 863440 DM 9223 BB STNK Rp. 97500
2017-07-14 Hilman Katili 867526 DM 8112 AC STNK Rp. 97500
2017-07-14 Simon Kuku 867606 DM 2742 CF SIM C Rp. 47500
2017-07-14 Ahmad S. Miu 867510 DB 8042 MK STNK Rp. 47500
2017-07-14 Halim Komendangi 867525 DB 8041 MK SIM BII UMUM Rp. 47500
2017-07-14 Hamsah Miolo 867509 DB 8424 AD STNK Rp. 47500
2017-07-14 Sopyan Mole 867625 DB 9267 EA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Pemerit Hasan 867518 DB 8635 AO STNK Rp. 47500
2017-07-14 Umiyanti 867663 DM 2003 EK STNK Rp. 47500
2017-07-14 Rusdianto 863050 DM 2379 EN STNK Rp. 47500
2017-07-14 Muhtar 863377 DM 4562 AD STNK Rp. 47500
2017-07-14 Falma Husain 867570 DM 3597 EA Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Andri Manali 867616 DM 2190 EO STNK Rp. 47500
2017-07-14 Mun Rasid 867656 DM 5620 EL Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Tri Afni A. Panyo 867673 DM 3451 EI Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Adrian Abas 867693 DM 5048 AM Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Jufri Daud 863253 DM 3270 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Alan 863188 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-07-14 Kirli Pilohima 867677 DM - Kendaraan Rp. 47500