Perkara Lalu-Lintas (TILANG)
PENGADILAN NEGERI GORONTALOTanggal Sidang Nama Nomor Tilang Nomor Polisi Barang Bukti Denda
2017-11-03 Haris S. Rahman 0873744 DM 2494 EE SIM C Rp. 57500
2017-11-03 Nou Salim 0873751 DM 3738 EM STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ramli Dali 0873646 DM 6293 ED STNK Rp. 57500
2017-11-03 Budiyono 0873724 DM 2547 JF STNK Rp. 47500
2017-11-03 Rahmat Datu 0873778 DM 2592 EM STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ismail Abudi 0873776 DM 6779 AD STNK Rp. 47500
2017-11-03 Hendrik Rahim 0873519 DM 8010 AZ STNK Rp. 77500
2017-11-03 Pauntri Madina 0873742 DM 2907 EO STNK Rp. 47500
2017-11-03 Iwan Bakari 0873729 DN 4102 DQ STNK Rp. 47500
2017-11-03 Helis Suma 0873728 DM 2082 EN STNK Rp. 47500
2017-11-03 Nur Magfirah 0873537 DM 5903 EB STNK Rp. 47500
2017-11-03 Husain Kasim 0873698 DM 2136 EF STNK Rp. 57500
2017-11-03 Risman Ibarhim 0873509 DM 6304 EC STNK Rp. 47500
2017-11-03 Burhan 0873666 DM 2339 JA STNK Rp. 47500
2017-11-03 Jihan 0873691 DM 3249 ED STNK Rp. 47500
2017-11-03 Kasmat Hulopi 0873583 DM 2836 EN STNK Rp. 47500
2017-11-03 Saiful Djakaria B 4013550 DM 2509 JB SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Bery Michael 0873753 DM 8310 BC STNK Rp. 87500
2017-11-03 Azis Kasim 0873754 DN 8684 AT STNK Rp. 87500
2017-11-03 Basir Hamzah 0871433 DM 9723 AB STNK Rp. 87500
2017-11-03 Tito 0873694 DM 3893 AN Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Tomi 0873510 DM 6566 AA Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Abdar 0873692 DM 2366 AR Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Yudin Ngabito 0873534 DM 5257 EB Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Radius Murtono 0873548 DM 3546 EM Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Amin 0873657 DM 2314 EN Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Ian Wiluna 0873567 DM 2612 H Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Ulis Madji 0873639 DM 2787 EQ Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Ismail Katili 0873642 DM 6361 AH Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Apriyanita Ahmad 0873631 DM 2523 EJ Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Yusman 0873659 DM 2948 BY Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Rahmi 0873658 DM 364 J Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Rizki Fahmi Isa 0873651 DM - Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Dandris Husian 0873679 DM 2438 EA Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Amir 0873670 DM 2532 EJ Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Agus Papeo 0873618 DM 4632 AM Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Rusdin 0873669 DM 3063 EL Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Bahrun Umar 0873677 DM 3861 AQ Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Ulin Yusuf 0873615 DM 3449 AL Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Abdulrahman. M 0873620 DM 2720 AJ Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Sahruk Latif 0873591 DM 2530 EM Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Norma 0873568 DM 3927 EM Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Diana 0873507 DM 2996 J STNK Rp. 47500
2017-11-03 Herlita Ohi 0873627 DM 2465 EQ SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Sri Yanti Husain 0871431 DM 3029 EF STNK Rp. 47500
2017-11-03 Andi Humawa 0871247 DB 5563 EA Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Alvin 0873661 DM 2506 EF Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Ibrahim Hapi 0873671 DM 3695 AN STNK Rp. 47500
2017-11-03 Adri Hunta C0874266 DM9652E SIM & STNK Rp. 97500
2017-11-03 Siti Nurhayati C0874303 DM3325AX STNK Rp. 47500
2017-11-03 Fidya Idrus C0874274 DM3823JE Kendaraan Rp. 72500
2017-11-03 Bachmid Sumaile C0874302 DM8258CA STNK Rp. 147500
2017-11-03 Iskandar Sidiki, A. Md C0874301 DM1370E SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Wenny Wolangga C0874271 DM2912ED SIM & STNK Rp. 47500
2017-11-03 Tuwendi Eka Putra C0874275 DM3169EH SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Ridwan D Lalu C0874273 DM 3922AV SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Bustamil Hinta C0874268 DM3119A STNK Rp. 47500
2017-11-03 Moh Kris B C0874176 DM3434AA STNK Rp. 47500
2017-11-03 Agung Rahardi C0872958 DM2661A Kendaraan Rp. 72500
2017-11-03 Saprin Abdullah C0874114 DM2881BQ Kendaraan Rp. 72500
2017-11-03 Hamsah R Sabidullah C0874269 DM1353AM STNK Rp. 97500
2017-11-03 Rahmat Dunggio C0874180 DM3986AO SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Yumaston Nandar T C0874270 DM2510ED SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Rizal Malik C0874267 DM2766JF SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Viki Hulopi C0872405 DM3961EI Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Ratna C0874236 DM4491BN STNK Rp. 47500
2017-11-03 Iskandar Matiti C0874255 DM3265AT STNK Rp. 47500
2017-11-03 Rahim Ahmad C0874241 DM3581AZ SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Iwan Amu C0874191 DM8610C SIM A Rp. 147500
2017-11-03 Noskawati C0872497 DM3968AT SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Isnarto Soleman C0874192 DM3286AR STNK Rp. 47500
2017-11-03 Andi M U Syarifudin Saleh C0874224 DM2471EP SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Wahdiati Tonggi C0874225 DB2223DM SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Niluh Sri Purnama Watu C0874179 DM3649CE STNK Rp. 47500
2017-11-03 Verawati Tomayahu C0874178 DM3701HD SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Eka Saputra C0874177 DM8136A SIM A Rp. 247500
2017-11-03 Aten Katara C0874254 DM2702BW STNK Rp. 47500
2017-11-03 Jefriansyah Faisal C0874253 DM3945BN STNK Rp. 47500
2017-11-03 Abd Rahman Yunus C0874252 DM3885EK STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ismail Djaka C0874194 DM3801BL STNK Rp. 47500
2017-11-03 Safrudin Sy. Usman C0874195 DM4786BK STNK Rp. 47500
2017-11-03 Rizki Amelia M.Zen, S.Pd C0874185 DM3162AS SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Rifan S. Hagu C0874184 DM2695CL STNK Rp. 47500
2017-11-03 Misna Abdulrahman C0874183 DM2034BX STNK Rp. 47500
2017-11-03 Helmi Harun C0874182 DM2881JA STNK Rp. 47500
2017-11-03 Masrin Zakaria C0874181 DM3427ED STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ronal Mangumpaus C0874190 DM8019DB STNK Rp. 197500
2017-11-03 Muh. Yusuf S. C0874189 DM2521JD STNK Rp. 47500
2017-11-03 Adelin Septianingsih Herson C0874188 DM2433HJ STNK Rp. 47500
2017-11-03 Suleman Abdul C0874187 DM2504BC STNK Rp. 47500
2017-11-03 Uten Mahdali C0874186 DM2890JE SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Ramis Panua C0872409 DM3253EM SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Sri Liani C0872680 DM3035JF SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Indhira F Moha C0874071 DB5165PA SIM C Rp. 47500
2017-11-03 M.Andri Susianto C0872895 DM1868AH SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Rifki Kairupan C0872894 DM3876JB Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Arrang Batara C0874092 DM1686B Kendaraan Rp. 97500
2017-11-03 Sasma M. Sam C0874204 DM2622AN SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Fatma Abdul C0874203 DM3387AW SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Drs. Abu Bakar C0874202 DM1802AH SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Masrun Hamzah C0874201 DM4664ED STNK Rp. 47500
2017-11-03 Armando Imban C0874220 DM3638AY STNK Rp. 47500
2017-11-03 Nur April Y. P. Hinelo C0874219 DM3522J STNK Rp. 47500
2017-11-03 Frans Jacob Linansera C0874218 DB3692LF SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Hasan I. Junus C0874217 DM8598BA SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Renaldi Pratama Manyoe C0874216 DM3749HD SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Mujahid C0874210 DN4790CQ SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Sandro Asiku C0874209 DM2657AY SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Indra Kambayang C0874208 DM2185EJ SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Suwarman L C0874030 DM3818AQ Kendaraan Rp. 72500
2017-11-03 Refki Towana C0874207 DM3723FD SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Edwin Utamin C0874206 DM1357AA SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Bayu Eka Saputra Katili C0874116 DM3774AV STNK Rp. 47500
2017-11-03 Abdul Zaid Ismail C0874205 DM4301B SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Roni H Tula C0874167 DM9687BA SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Rusli Mohamad C0874168 DM8794AB Kendaraan Rp. 97500
2017-11-03 Niken Rahmawati C0874221 DM1927SH SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Fitrianti Ishak C0872410 DM3257JB STNK Rp. 47500
2017-11-03 Rusdianto Abss C0874098 DM3457DC STNK Rp. 47500
2017-11-03 Alradji Lamohammad C0874097 DN602PR SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Andrew R. Simangunsong C0874140 DM1769AF STNK Rp. 97500
2017-11-03 Adnan Abdjul C0874139 DM4102AN SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Yono C0874138 DM1487AE STNK Rp. 97500
2017-11-03 Chairunnisa Umar C0874137 DM3015J STNK Rp. 47500
2017-11-03 Chandra Wahab C0874136 DM3076FD STNK Rp. 47500
2017-11-03 Mahmud Amruna C0874145 DM4110EC SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Risan A. Kadula C0874166 DM8871E SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Zainudin S. Bobihu, S.Pd C0872408 DM9478B SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Fadliyanto Thaib C0874161 DM2866EP Kendaraan Rp. 97500
2017-11-03 Gun Enda Priyanto C0874072 DM2707BO SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Rapsan Kuku C0874091 DM3174ED Buku KIR Rp. 47500
2017-11-03 Mohamad Zaky Djibran C0874024 DM5651BM SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Resal Senadi Lumula C0874143 DM4170BN STNK Rp. 47500
2017-11-03 Safrin Ismail C0872957 DM3580AM STNK Rp. 72500
2017-11-03 Karim Yunus C0874142 DM3682EI SIM C Rp. 72500
2017-11-03 Wanda Razzag G. Uno C0874028 DM3189AT SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Abubakar R Lahay C0874127 DM9320AA Buku KIR Rp. 97500
2017-11-03 Adam Yusuf C0874126 DM3396AV STNK Rp. 47500
2017-11-03 Yasin Dali C0874135 DM8759AA STNK Rp. 47500
2017-11-03 Afianto H Nasim C0874134 DM3862H SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Moh Ariyandi K C0874133 DM4380AD STNK Rp. 47500
2017-11-03 Andri Yanto Dubali C0874132 DM4571AI SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Darson Nusi Dukalang C0874115 DM2636EE STNK Rp. 47500
2017-11-03 Kotwan U Diko C0874123 DM3940EH STNK Rp. 47500
2017-11-03 Jusuf A Abdul C0874124 DM4058AG STNK Rp. 47500
2017-11-03 Sutroni Soga C0874125 DM3466AK STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ronal Gani C0874129 DM4476E SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Ridwan Tees, S.Ip C0874130 DM3656J STNK Rp. 47500
2017-11-03 Selvifebrilia Bila C0874106 DM3385CF SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Faisal Mohamad C0874107 DM3373BB SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Waris Hala C0874108 DM3961JC STNK Rp. 47500
2017-11-03 M0hamad Ramlan C0874110 DM2164JF SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Agil Syahrial Dunggio C0874109 DM3263HD SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Azmin Rohman C0874105 DM8071AD STNK Rp. 197500
2017-11-03 Arfan B. C0874104 DM3869B STNK Rp. 47500
2017-11-03 Jendris H. Kasim C0874103 DM3126BX STNK Rp. 47500
2017-11-03 Wisna Adam C0874102 DN3107AU STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ahmad H. Nggau C0874113 DM2513BX STNK Rp. 47500
2017-11-03 Arpan Pange C0874112 3833BO STNK Rp. 47500
2017-11-03 Inten Walangadi C0874023 DM3241AN SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Hasan Gani C0874120 DM9476A SIM BI Rp. 197500
2017-11-03 Moh. Aldi Pahrizal C0874119 DN3316DJ SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Sutriyanto Paki C0874118 DM3529D SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Ismail Samadi C0874117 DM3074BR STNK Rp. 47500
2017-11-03 Ayuwandira F.Sadu C0874027 DM2718JC SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Arsanto Natakusuma Wonggo C0874070 DM1001E SIM A Rp. 147500
2017-11-03 Cristanto T Nasiki C0874360 DB1403PB SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Tuti Amanah Dundo C0874096 DB2257P SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Fazrul Muttaqien Hamzah C0874022 DM3852AS SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Orvian Kasim C0874251 DM3609FH STNK Rp. 47500
2017-11-03 Djefri Subuhi C0874247 DM8001BB SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Soffian Olii C0874047 DM3840BU SIM C Rp. 72500
2017-11-03 Retni Mointi C0874046 DM2965AV STNK Rp. 47500
2017-11-03 Milla Rahibe H C0874049 DM4597BF STNK Rp. 47500
2017-11-03 Alpian Tomelo C0871773 DM4562DD SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Arifin.Se Msi C0871848 DM3327AU SIM C Rp. 47500
2017-11-03 Agus Kasiati C0871853 DM8235AC SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Septian Albrto Daud C0871872 DM1915BB SIM A Rp. 97500
2017-11-03 Harton Husain C0871826 DM9083B SIM BI Rp. 147500
2017-11-03 Rahman Dasa C0871852 DM1733A SIM BII UMUM Rp. 97500
2017-11-03 Husin Supu C0871871 DM8840AA STNK Rp. 197500
2017-11-03 Fazrin Abdullah C0871733 DM1634EC Kendaraan Rp. 72500
2017-11-03 Ucon Rais C0871774 DM9338AD Kendaraan Rp. 97500
2017-11-03 Abd Tayib Hasiru C0871673 DM3122AZ Kendaraan Rp. 47500
2017-11-03 Muh. Sodik C0871873 DM759B SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Nandito Ibrahim 0873582 DN 3403 LB Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Andri Mooduto 0873552 DM 3776EE Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Rayan Agastiya 0873524 DM 2428 AW Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Alwi Deu 0873521 DM 9405 AA STNK Rp. 97500
2017-10-27 Ika Juma 0873614 DM 3783EL STNK Rp. 47500
2017-10-27 Marten Bata 0873644 DM 2827 EE STNK Rp. 47500
2017-10-27 Warda Adam 0873587 DM 3864 EH STNK Rp. 47500
2017-10-27 Maryam Sidiki 0873531 DM 2446 E STNK Rp. 72500
2017-10-27 Farid Utina 0873535 DM 2655 EQ SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Ilham Hamzah 0873662 DM 3492 SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Bahtiar Jusuf 0873619 DM 2185 EH SIM C Rp. 72500
2017-10-27 Boby Arnold 0873546 DM 9801 B STNK Rp. 197500
2017-10-27 Kisman Pakaya 0871267 DM 8120 E Kendaraan Rp. 147500
2017-10-27 Tomi Payu 0873508 DB 8064 MK STNK Rp. 197500
2017-10-27 Saleh Kadili 0873599 DM 8900 A STNK Rp. 197500
2017-10-27 Apriyanto Lupuwo 0873589 DM 8135 E STNK Rp. 197500
2017-10-27 Andi 0871257 DM 3240 DK Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Danial Yunus 0871419 DM 3197 JB Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Feri Umar 0871321 DM 8025 EB Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Leni Marlina 0873630 DM - SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Moska 0871155 DM 2814 EQ Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Nila 0871232 DM 2907 EL Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Renol Tulango 0873616 DM 2573 J Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Novalin Tuna 0873553 DM 3770 EM Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Adhun Nento 0873551 DM 5306 EA Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Abd Rahman Suaiba 0873527 DM 2824 EI Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Herman 0873512 DM 6343 BQ Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Megawati Pakaya 0871349 DM 6920 E Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Anu Laput 0873613 DM 2123 EL Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Abdul Rahim 0871265 DM 3280 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Ramiyanti 0873549 DM 2935 EN Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Adelia Tamrin 0873504 DM 2423 EJ Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Nurhayati Towalu 0873597 DN 3256 NN Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Rivaldi Ali 0873645 DM 3840 EL Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Sopyan Modja 0873636 DM 8581 A Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Padhly, Spd 0873637 DM 2065 BK Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Sarwono 0873641 DM 3485 EJ Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Rahmat Jianu 0871498 DM 2696 EH Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Hais Umlina 0871358 DM 9307 E Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Fahri Alhasni 0871356 DM HIG A Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Idrus Tudja 0873611 DM 6599 EC STNK Rp. 47500
2017-10-27 Olis Abdullah 0873544 DM 3595 EK STNK Rp. 47500
2017-10-27 Deliyana Nopo 0873634 DM 3272 EM STNK Rp. 47500
2017-10-27 Ermitha Samaduri 0871497 DM 2282 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Safrudin Rauf 0873547 DM 8665 AC Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Jefri Thaib 0873586 DM 2446 AD SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Aldi Mobiya 0871044 DM 3915 BW Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Alex Katili 0871326 DM 8657 A STNK Rp. 97500
2017-10-27 Fadri Lasimpala 0873543 DM 2543 CK STNK Rp. 47500
2017-10-27 Arham Pakana 0873638 DM 3843 EK STNK Rp. 47500
2017-10-27 Ariyanto Halupi 0873533 DM 4228 E Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Eman Radjak 0871493 DB 5150 STNK Rp. 47500
2017-10-27 Pony Monoarfa 0871438 DM 2971 JE STNK Rp. 47500
2017-10-27 Yaya Mawardi 0871479 DM 3537 BJ STNK Rp. 47500
2017-10-27 Sri Detuage 0873626 DM 3758 EK STNK Rp. 47500
2017-10-27 Prisckhe Arya Sudirman C0874016 DM3960AS SIM & STNK Rp. 147500
2017-10-27 Riko Kohongia C0872695 DB2511DH SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Moh Rajul M C0868886 DN3676AJ Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Hendrik Taribo C0868887 DM2208JA Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Yoga Triatmadja C0868879 DM3416EI Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Rianto Monoarfa C0868842 DMX Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Sumarni C0868661 DM2658AZ Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Fendri N. Moli C0874077 DM3823BS STNK Rp. 47500
2017-10-27 Ferdiansyah Yusuf C0874069 DM8646AA SIM A Rp. 47500
2017-10-27 Basri C0874078 DM3707FD SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Kasim Gaib C0874076 DM5927BM SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Afandi S. Bandu C0874079 DM2708AN SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Hasim Pulukadang C0874080 DB1074DE SIM A Rp. 97500
2017-10-27 Faisal Amir C0874084 DM3525AW SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Noval Arisandi Maleo C0874083 DM3931JA STNK Rp. 47500
2017-10-27 Isnail Kidam C0874081 DM3931HD STNK Rp. 97500
2017-10-27 Friyanto Dama C0874067 DM3694JC STNK Rp. 47500
2017-10-27 Priyo Santoso C0873000 DM2703DI SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Andrenold Kansil C0868901 DM2678BE STNK Rp. 47500
2017-10-27 Sofyan H Kateni C0868815 DM3714AY STNK Rp. 47500
2017-10-27 Fadar O E P Tuelah C0868752 DM5217AN SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Erpin Ahmad C0868851 DM2405EP Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Indra Adi Wijaya C0868784 DD2646AQ STNK Rp. 47500
2017-10-27 Ramadan R Baso C0868751 DN3379PH Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Mauludin Poluan C0865925 DM2314BE STNK Rp. 47500
2017-10-27 Arman Djainun C0868532 DM3603BV STNK Rp. 72500
2017-10-27 Sri Fatmawati Adam C0874068 DM2074JE Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Makmur, S.Si C0874066 DM1004BA STNK Rp. 197500
2017-10-27 Jefri Hulopi C0872645 DM1529B SIM A Rp. 197500
2017-10-27 Usman Latedu C0874062 DB4106P SIM A Rp. 197500
2017-10-27 Rizky Dzulkarnain Ahmaf C0874063 DM2413AM SIM & STNK Rp. 47500
2017-10-27 Abdul Karim Latief C0874064 DM2227EI STNK Rp. 47500
2017-10-27 Nadwi Lanang A C0872998 DN2408RC SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Abdul Kahar Mayang C0872590 DM3685BB SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Wayan Heri Kusuma P C0872458 DN6022CI SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Yusuf Bumulo C0874056 DM3598BX STNK Rp. 47500
2017-10-27 Rio Walangadi C0874021 DM3133JB SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Abtun Seba C0874059 DM2670BL STNK Rp. 47500
2017-10-27 Rahim G. Salilama C0874058 DN579CC SIM A Rp. 97500
2017-10-27 Fadli K. Sukiman C0874057 DM6066AH SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Fadhillah N Panigoro C0874061 DM3778AL SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Sofyan Mantu C0874036 DM3714AV STNK Rp. 47500
2017-10-27 Hasni D. Polutu, S.Pdi C0874014 DM3159AL STNK Rp. 47500
2017-10-27 Ismail Adam C0874013 DN2242ED STNK Rp. 47500
2017-10-27 Fitriyanto P. C0874012 DM4226AH STNK Rp. 47500
2017-10-27 Saiful Mahmud C0874011 DM2629CG STNK Rp. 47500
2017-10-27 Yulius Y. Bora C0874020 DM2001AT STNK Rp. 47500
2017-10-27 Miranda Husain C0874019 DM3097BP STNK Rp. 47500
2017-10-27 Hi. Arifin Musa C0874018 DM3691JD STNK Rp. 47500
2017-10-27 Aleks Nikson Yasin C0874017 DM3037BM STNK Rp. 47500
2017-10-27 Bakri Rauf C0874010 DM9007A STNK Rp. 197500
2017-10-27 Daud Palo C0874053 DM4762ED STNK Rp. 47500
2017-10-27 Sulastri Salilama C0874051 DM3166AV STNK Rp. 47500
2017-10-27 Tony Salim C0874052 DM3604AD STNK Rp. 47500
2017-10-27 Agus D. Anto, S.H. C0872931 DM8250BD STNK Rp. 97500
2017-10-27 Zulkifli Azwar C0874045 DM4827AO STNK Rp. 47500
2017-10-27 Nasir Abdullah C0874040 DM2237HB SIM BI Rp. 47500
2017-10-27 Agus Ismail C0874041 DM2968AY STNK Rp. 47500
2017-10-27 Sofyan Radjak C0874044 DM3612AI STNK Rp. 47500
2017-10-27 Faisal Yusuf C0874039 DM2944JF STNK Rp. 47500
2017-10-27 Mohamad Usman C0874008 DM3941AN STNK Rp. 47500
2017-10-27 Irpan A. Kasan C0874035 DM1847AD SIM A Rp. 97500
2017-10-27 Yasin Abas C0874034 DB6717LP SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Nasrodin Yusuf C0874033 DM3241EA SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Ainun Abdullah C0872937 DM4746BN STNK Rp. 97500
2017-10-27 Ahmad Kamumu C0874048 DM4954ED SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Rinto Nupuri C0872933 DM3054EF STNK Rp. 47500
2017-10-27 Fery Yunus C0874042 DM2228EM SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Taufik Tatu C0874043 DM3724JA SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Yusuf N. Suaib C0874038 DM3117HG SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Fina Febrina Sumaga C0872679 DM3108AT SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Jamal Blongkok C0872997 DJ111AL Kendaraan Rp. 67500
2017-10-27 Afriyandi Ismail C0872678 DB2803ND SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Abdul Muthalib A C0868719 DM4960BJ STNK Rp. 47500
2017-10-27 Rahman Susanto H C0868783 DM2697JG Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Hengki Usman C0868533 DM3660EL STNK Rp. 97500
2017-10-27 Risman Tobuto C0872081 DM4439EB STNK Rp. 47500
2017-10-27 Anan Baladraf C0872052 DB6650FK Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Arik Pratma C0872022 DN5945CJ Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Titin Nteseo C0872051 DN4919CR STNK Rp. 47500
2017-10-27 Susanto Mahmud C0872031 DM3566AK STNK Rp. 47500
2017-10-27 Risman Umar C0869213 DB5392P Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Sofyana Pakaya C0869115 DM5159BD STNK Rp. 47500
2017-10-27 Romin Huji C0869470 DM3758FF STNK Rp. 47500
2017-10-27 Wisma Una C0872013 DM3997AV Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Alexander Rayan Limehu C0874026 DM2121DC SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Muh Resqy Musa C0869214 DM3408AP Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 .Moh Suleman C0869458 DM2405AN STNK Rp. 47500
2017-10-27 Selviana Tilohe C0869459 DM2365EM STNK Rp. 47500
2017-10-27 Moh Hasan C0869449 DM5205AK STNK Rp. 47500
2017-10-27 Frengki R Butuhula C0869457 DM2117CF STNK Rp. 47500
2017-10-27 Adriyanto Mantali C0874006 DM3457AV STNK Rp. 47500
2017-10-27 Dedi Swanto C0874007 DM2118BU SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Yulin Mowunu C0872995 DM3717EE STNK Rp. 47500
2017-10-27 Sofyan M Pakaya C0872565 DM8622AL SIM A Rp. 97500
2017-10-27 Rismi Husain C0872677 DM3658AX STNK Rp. 47500
2017-10-27 Ryan Makuta C0872570 DM4240AD SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Rahmat Dangkua C0872564 DM2672FC STNK Rp. 47500
2017-10-27 Frematur Alfian Cahyadi C0874002 DM2193EN SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Novi Dian Anggaraini C0874003 DB1310MA SIM A Rp. 97500
2017-10-27 Soni Ibrabim C0874004 DM9603AB SIM A Rp. 147500
2017-10-27 Risnawati Salim C0872974 DM3389CP STNK Rp. 47500
2017-10-27 Laurensius T Leza C0872996 DM1490AE SIM A Rp. 47500
2017-10-27 Bintang M Hendri C0872994 DM3793JC STNK Rp. 47500
2017-10-27 Muh A Darmawan C0872973 DB6833DU SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Djafar Kadir C0872643 DM2598BF SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Raston N Husain C0872644 DM9565AA SIM BI Rp. 97500
2017-10-27 Rudy Hasim C0872642 DM1345A SIM A Rp. 47500
2017-10-27 Feriyanto Dama C0872946 DM4725BN SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Yusup Mokoagow C0872947 DM3825EH SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Faruk Abdullah C0872935 DM2265AO STNK Rp. 47500
2017-10-27 Jefrianto Hamzah C0872639 DM3206EE SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Yosan C0872460 DM2096BV Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Sabrun Taha C0872983 DM3264EA STNK Rp. 72500
2017-10-27 Ibrahim B Popalo C0872985 DM2202HI SIM C Rp. 72500
2017-10-27 Herman U.Raharji C0872986 DM3159EI STNK Rp. 72500
2017-10-27 Moh Ilham C0872496 DN2015FF SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Zulfirman Saleh C0872940 DM3742AT Kendaraan Rp. 197500
2017-10-27 Hasruldjafar C0872989 DM2047CK SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Kriyanto Lahati C0872950 DM8157AA STNK Rp. 197500
2017-10-27 Adrian Molango C0872939 DM3778J STNK Rp. 47500
2017-10-27 Sato Lamahi C0872988 DM6698AH STNK Rp. 47500
2017-10-27 Lukman C0872980 DM2085DF STNK Rp. 47500
2017-10-27 Bram Arifin Urumi C0872949 DM3684E Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Rahmaitia Husain C0872569 DM3857HD Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Suryana Sunati C0872972 DM3466EE SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Indra Mahendra Kamaru C0872971 DM3486JD SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Alan Maulana C0872936 DM5202DA Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Riska Ibrahim C8072844 DM3381EE SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Abdul M. Abdullah C0872906 DM3116H STNK Rp. 47500
2017-10-27 Darwin Supit, Se C0872991 DM1175AC STNK Rp. 97500
2017-10-27 Dewi Yuliana Latief C0872984 DM2716DJ STNK Rp. 47500
2017-10-27 Rizki Rohmani C0872938 DM3729BV SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Nurhayati Lasomba C0872843 DM3886 SIM C Rp. 47500
2017-10-27 Anwar Mantali C0871837 DM8827A SIM A Rp. 147500
2017-10-27 Ruslin Akuba C0871836 DM1727A SIM A UMUM Rp. 197500
2017-10-27 Anis Djafar C0871842 DM 9089 A SIM BII UMUM Rp. 147500
2017-10-27 Hamid C0861005 DB8802FE STNK Rp. 97500
2017-10-27 Pian Doe C0871840 DM3777AL Kendaraan Rp. 97500
2017-10-27 Femmy Huntua C0871839 DM3964BY Kendaraan Rp. 72500
2017-10-27 Nuraini Ilmi Naini C0871838 DM2787A Kendaraan Rp. 47500
2017-10-27 Alwiasran Mosolo C0871841 DD8767XH Kendaraan Rp. 197500
2017-10-20 Yunus Panigoro C0872771 DM1916E STNK Rp. 97500
2017-10-20 Rahman I Maruf C0872807 DM1555AB STNK Rp. 97500
2017-10-20 Nurhawa Kuge C0872814 DM2210BM STNK Rp. 47500
2017-10-20 Miman Luawo C0872813 DM3190AQ STNK Rp. 47500
2017-10-20 Fatma Ismail C0872811 DM2779EG STNK Rp. 47500
2017-10-20 Abdul Latif C0872810 DM3036BH STNK Rp. 47500
2017-10-20 Mastur C0872809 DM3986J STNK Rp. 47500
2017-10-20 Awin Gani, Se C0872806 DM1066BD SIM A Rp. 97500
2017-10-20 Ervan Pantu C0872820 DM2887AR Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Cian Tagoi C0872819 DM3037EE SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Zubair Abas C0872818 DM9926AA STNK Rp. 97500
2017-10-20 Iskandar Inombi, S. Ip C0872817 DM3926EM SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Nurwita Ismail, S.H. C0872816 DM3717CC STNK Rp. 47500
2017-10-20 Irfanbaihi C0872825 DM3874AT SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Yunus Musa, S. Pd. I C0872824 DM2545EL STNK Rp. 47500
2017-10-20 Syarifudin M Nani C0872823 DM1124F SIM C Rp. 97500
2017-10-20 Nurdin Paudi C0872822 DM3720BI SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Rudy C0872821 DM2362EM SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Dedy Adriansyah B C0872828 DM3757EK STNK Rp. 47500
2017-10-20 Arwin Musa C0872827 DM3907AS STNK Rp. 47500
2017-10-20 Wahyuman Hatda C0872826 DM3011HB STNK Rp. 47500
2017-10-20 Rifkiyanto Tbalib C0872832 DM3194BX SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Widuri Utami Kusuma C0872831 DM2937A STNK Rp. 47500
2017-10-20 Karlin Rahim, S. Ag C0872773 DM3505DK STNK Rp. 47500
2017-10-20 Magdalena Katili C0872775 DM1446AF STNK Rp. 97500
2017-10-20 Yufin Akili C0872245 DM3212EA SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Rifandri Hulopi C0872450 DM2342EA SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Nur Oktavin Idris C0872360 DM3572EF SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Warman Ismail C0868680 DM1911AF SIM A Rp. 97500
2017-10-20 Movicstianbotutihe C0872830 DM2738AM STNK Rp. 47500
2017-10-20 Suwarno Rahim C0872867 DM9897AB SIM A Rp. 47500
2017-10-20 Adeng Hamzah C0872835 DM2985A Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Abdu Rahman M C0872834 DD2173AI Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Israq Djumingin C0872840 DM2812A SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Rahmawatybague C0872839 DM2290B STNK Rp. 72500
2017-10-20 Witro Ance C0872846 DM2453AJ SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Abdul Ajis C0872705 DM4886AK Kendaraan Rp. 97500
2017-10-20 Irsandi Pratama Biku C0872838 DB5870PA Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Siti Sara. Okodompit C0872833 DB6728DH Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Kamarudin S Bokari C0872836 DM3442AO STNK Rp. 47500
2017-10-20 Rahmat Afandi Putra C0872634 DM4932AM STNK Rp. 47500
2017-10-20 Adrian Husain C0872589 DM3102ED SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Indra Junaid M Tahir C0872837 DM3851AY STNK Rp. 47500
2017-10-20 Debora Mamuka C0872457 DM2111BL SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Nur Ain Hamzah C0872847 DM3601HA STNK Rp. 47500
2017-10-20 Herman Latif C0872848 DM3278AR STNK Rp. 47500
2017-10-20 Nikma Abaidata, S. Si, Apt C0872633 DM1981AA SIM A Rp. 97500
2017-10-20 Ansar Djakaria C0872868 DM1922AB SIM A Rp. 97500
2017-10-20 Moh Zulfikal Makuta C0872588 DM3622AK STNK Rp. 47500
2017-10-20 Saleh C0872866 DN2505AJ SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Nur Halmiyanti C0872456 DM3632BR STNK Rp. 47500
2017-10-20 Sri Nopriyanooryana Opangge C0872635 DM4598AH SIM C Rp. 72500
2017-10-20 Indrawati Ibrahim C0872841 DM2445BX SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Ilham Mokoagow C0872842 DB2060DM SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Siti Indrayani C0872884 DM3155CB SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Alexander C0869283 DB 2481 PK SIM C Rp. 72500
2017-10-20 Karmila G Abas C0872568 DM2955JD SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Abdul Rajak T Lawa C0872869 DM1662QR SIM A Rp. 97500
2017-10-20 Moh Sigit Damalowa C0872704 DM3441FE SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Zulkhair Mosadu C0872865 DM3795AS STNK Rp. 47500
2017-10-20 Primayanti Afrilia C0872864 DM3663ED STNK Rp. 47500
2017-10-20 Risdianto C0872862 DM2379EN STNK Rp. 47500
2017-10-20 Refli J Kadir C0872863 DM3148J SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Herlin Olii C0872861 DM3110EI STNK Rp. 47500
2017-10-20 Rahim Bapuai C0872860 DM3323FF STNK Rp. 47500
2017-10-20 Tamrin V Hamzah C0872857 DM4086AL STNK Rp. 47500
2017-10-20 Nur Hamzah Dunggio C0872856 DM2158DJ STNK Rp. 47500
2017-10-20 Bambang Mantali C0872855 DM3850AK STNK Rp. 47500
2017-10-20 Karim Yunus C0872854 DM2623EB STNK Rp. 47500
2017-10-20 Noval Kurniawan Pateda C0872853 DM3057AM STNK Rp. 47500
2017-10-20 Sofyan Yasin C0872852 DM9386E STNK Rp. 97500
2017-10-20 Syaiful Said C0872880 DM8883E SIM BI UMUM Rp. 97500
2017-10-20 Yasin Suma C0872879 DM3534EI STNK Rp. 47500
2017-10-20 Rizki Patu C0872878 DM9567AB STNK Rp. 97500
2017-10-20 Ridwan Ohi, Se C0872877 DM2189HI STNK Rp. 47500
2017-10-20 Bagus Dwi Djatmiko C0872876 DM3284HE STNK Rp. 47500
2017-10-20 Saleha Zakaria C0872872 DM3496AD SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Alfrian Sugianto C0872871 DM2710ED SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Dinda Septiany Larasati C0872883 DN6451CK SIM C Rp. 47500
2017-10-20 Deddy Z Dai,S.Kom C0872881 DM4703AO STNK Rp. 47500
2017-10-20 Amran E Lalu C0872882 DM4787AM STNK Rp. 47500
2017-10-20 Marten Abdullah 0873506 DM 2322 EQ STNK Rp. 47500
2017-10-20 Alfandri Abdullah 0871343 DM 3633 EL STNK Rp. 47500
2017-10-20 Iyan 0871475 DM 3190 EC Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Fandi 0871494 DM 3001 JB Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Hamid Talanu 0871413 DM 4402 P Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Sitriyani Dewi Karim 0871464 DM 3654 EC Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Indra 0871263 DM 3481 EK Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Galang 0871471 DM 3820 EJ Kendaraan Rp. 97500
2017-10-20 Dandi Nusi 0871500 DM 8753 D Kendaraan Rp. 147500
2017-10-20 Safrudin Ismail 0871385 DM 4811 AC Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Sopyan Husian 0871384 DM 3191 EI Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Fauzi Renaldi 0871489 DM 4667 AI Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Yuman Alamri 0871189 DM 9003 B Kendaraan Rp. 147500
2017-10-20 Arif Rahman Tino 0871484 DM 4098 EE Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Aspriyanti Danial 0871421 DM 3062 EJ Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Erlina Gani 0871491 DM 2034 EN Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Opan Mutiara 0873598 DM 2421 AN Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Sahrul Lamusi 0871045 DM 4579 AH Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Keker 0871417 DM 3968 EE Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Oyin Hasan 0871483 DM - Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Yusril Ngabito 0871476 DM 3056 EH Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Rinda Ismail 0871382 DM 4328 EB Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Alfid 0873511 DM 3630 DD Kendaraan Rp. 47500
2017-10-20 Jodi S. Tahab 0871469 DM 4895 AU Kendaraan Rp. 72500
2017-10-20 Basir Kini 0873554 DM 2851 EL STNK Rp. 47500
2017-10-20 Ruliyanto Lantu 0873542 DM 4521 EE STNK Rp. 47500
2017-10-20 Ibrahim Ali 0873541 DM 8334 AC STNK Rp. 97500
2017-10-20 Beril A. Karim 0873566 DM 2851 AW STNK Rp. 47500
2017-10-20 Rizal Maruf 0873564 DP 8957 AG STNK Rp. 97500
2017-10-20 Jana Mohi 0873612 DM 3872 AX STNK Rp. 47500
2017-10-20 Sopyan Mahanggi 0873635 DM 6530 BQ STNK Rp. 47500
2017-10-20 Herman Isa 0873643 DM 2784 EP STNK Rp. 47500
2017-10-20 Himkar Tolinggi 0873505 DM 6988 AF STNK Rp. 47500
2017-10-20 Jois 0873633 DM 6734 BL STNK Rp. 47500
2017-10-20 Tomas Une 0873632 DM 2280 AJ STNK Rp. 47500
2017-10-20 Tutun Kuku 0871487 DM 2766 EB STNK Rp. 47500
2017-10-20 Alfian Kaluku 0871414 DM 2465 EM STNK Rp. 47500