Perkara Lalu-Lintas (TILANG)
PENGADILAN NEGERI GORONTALOTanggal Sidang Nama Nomor Tilang Nomor Polisi Barang Bukti Denda
2017-05-26 Abdul Rahman Ismail C 0863768 DM 2531 BB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Raman Dama C 0863862 DM 3245 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Elis Akuba C 0863920 DM 2207 AS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ismail Utina C 0863701 DM 3069 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Idrus Yusuf C 0863700 DM 3865 EB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Reza P C 0863726 DM 3475 EH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tiara A. Monoarfa 0863361 DM 2793 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muhit Rabani 0863350 DM 2502 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alan Yusuf 863310 DM 2452 EP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Riyan 863393 DM 2945 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Zulkifli Lakadjo 860890 DM 4232 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wahyu D. Otolomo 863170 DN 3422 KU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Asto Talago 863315 DM 3353 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sulistiwati 863336 DM 3657 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sandi Antono 863360 DM 2674 EN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Haipin Kono 863341 DM 2063 CB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tuu 863169 DM 2843 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rizki G. Rauf 863351 DM 3573 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Hasmi Ardjun 863338 DM 2391 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fandi Nalole 863015 DM 3286 EJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Septian 860683 DM 4172 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Armin Hikaya 863312 DM 2956 DA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arif Daud 863288 DM 2814 EI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Adi Iswanto 863343 DM 3365 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nurman Palowe 863311 DM 3841 EK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ria Restiani 863319 DM 3866 BY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmat S. Karim 860684 DM 6040 AC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Isnawati 863172 DM 3918 EJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hamsah Ishak 863364 DM 2436 EO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rostina Ismail 863411 DM 3440 AD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ibrahim Lasunte 863210 DM 2699 EO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Syahril Ali 863339 DM 2391 EK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Anis Danial 860889 DM 2534 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Husni Idrus 863283 DM 4543 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Invantri Pompana 863383 DN 5178 CS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rihol Zumikis 860682 B 9129 O SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Andri Ahmad 863306 DM 9757 E SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Jalil 863269 DM 9566 AB SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Said Andi Abdjul 863356 DM 1208 A SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Nurkan Pantu 863357 DM 9105 AB SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Djamaludin Habali 863330 DM 1079 EA SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Nasir Minabari 863295 DM 8811 A SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Suleman Husain 863301 DM 1102 A SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Heri Karaki 863414 DB 8654 EY SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Nasrun Mahajula 863305 DM 8711 BB SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Abubakar R. Lahay 863304 DM 9320 AA SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Rizki Ahmad 863392 DM 8784 C SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Rolis Hasan 863391 DM 1687 A SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Amir Djafar 863326 DM 8712 A SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Arif Syaifudin 863327 DM 9418 AA SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Halim Komendangi 863309 DM 9330 F SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Ahmad S. Miu 863308 DM 9766 BB SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Isra Hulimo 863412 DM 3079 BU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Surya 863316 DM 2330 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Jacky Fd. Woliah 863080 DM 2047 JG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Husain Biga 863250 DM 8653 E SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Anuh Hapsoro 863358 AD-1768 KY SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Ramlan Biki 863313 DM 3931 JD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Luman Huda 863302 DM 1897 E SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Ulfiandi Akase 863371 DM 3228 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Romi Matuh 863240 DM 6576 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Idhan Sanubu 863284 DM 2494 EP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Agus Yano Abas 863267 DM 4221 B SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Humaira Dina 863340 DM 3702 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ismail Tahir 863298 DM 3567 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Zulkifli Rahim 863328 DM 2021 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Supriadi M. Abdullah 863279 DM 2184 EH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ardin Yusuf 863275 DM 2409 EH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hendra Prayitna 863342 DM 2328 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Titian Mahmud 863259 DM 2890 HD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tri Hastuti Tunggil 863268 DM 3681 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abd Rahman Usman 863244 DM 2511 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wiwin Yusuf 863294 DM 8898 E SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Adi Siswanto 863217 D 8561 KL SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Husain Abadi 863291 DM 8624 A SIM C Rp. 197500
2017-05-26 Fat 863260 DM 3328 FF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Adrian Maksum 863382 DM 9560 B SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Abd Rahman Pakaya 860824 DM 4061 D SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yamin Maharung 863320 DM 8365 F SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Ilham Abudi 863303 DM 8363 E SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Manto L. Malaka 863199 DM 9432 E SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Tahir Lihawa 863196 DM 9265 E SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Usman A. Hasan 863359 DM 8994 AA SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Meis Tahlib 863221 DM 9807 BB SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Abdul G. Halid 863317 DM 9040 A SIM C Rp. 67500
2017-05-26 Ferdinanto S. Alimun 863363 DM 8519 AC SIM C Rp. 57500
2017-05-26 Marsel Malage 863265 DM 3039 EH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Husin Abdullah 863277 DM 3065 EK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmi Rendauni 863237 DM 3572 EJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Reza Aditya 863242 DM 2381 EN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Renaldi Hulukati 863168 DM 3512 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Nur Arki Djafar 863332 DM 3154 EB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Jefri Lanto 863296 DM 2491 EP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ilham 863297 DM 2633 EK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Refliyanto Mouko 863208 DM 3047 ER SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aswan Hakim 863278 DM 3051 PB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wirna Musa 863273 DM 3725 EG SIM C Rp. 72500
2017-05-26 Riyan Latif 863209 DB 1999 WG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aswar 863159 DM 3669 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Meyrin 863292 DM 3983 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Andreano 863261 DM - SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ari Daupa 863198 DM 2168 FF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Regustri Sinatuna 863353 DM 2403 DA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hendriyanto Mohamad 863238 DM 3426 CG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Lia Pakaya 863347 DM 3244 EP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Justri Utiarahman 860648 DM- SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rivai Utina 863158 DM 4568 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Imran Mahmud 863262 DM 3948 BM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sukardi Lanti 863331 DM 3918 AE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sri Jein Albakir 863072 DN 4981 VL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hasning Hasan 863197 DM 4833 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sistiyani Amira 863333 DM 2473 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rasmin Mabiki 863366 DM 3799 EJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abdulatif Hasan 863186 DB 2411 BD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusran Atuna 863287 DM 4309 AI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusuf Usman 863285 DM 3025 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Husian Anu 863381 DM 2521 E SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Andre Mopangga 863236 DM 2958 AR SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dul Zakaria 863274 DM 3434 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Taufiq Pakaya 863160 DM 3128 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Syaripudin Ibarhim 863286 DM 3225 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Risnawati Napu 863220 DM 2313 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fika Mooduto 863413 DM 3143 DC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wawan Loo 863280 DM 3046 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Erni Hasan 863263 DM 3450 E SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Indri Wartabone 863239 DM 4208 EB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abdullah Ilham 863337 DM 4970 BG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yasir Tawara 863299 DM 6932 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Misrawati Pulue 863415 DM 3837 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Cus Cahya 863329 DM 3637 EM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ronal Hulukati 863307 DM 2426 BI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Santy Labatjo 863318 DM 3216 AO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Amirudin Hamzah 863071 DM 6386 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ridwan Padja 863249 DM 42025 E SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mey Abas 863289 DM 3232 BN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Imran Panto 863352 DM 2859 EN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wardiman Yunus 863349 DM 8790 E SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Yunsu Inga 863348 DM 8441 DA SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Gafar 863362 DN 8869 B SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Dimas Yudira 863266 DM 3720 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ayu Dauli 863264 DM 2548 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Djaruadi Biya 863245 DM 1051 C SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Adam Saman 863346 DM 9357 AB SIM C Rp. 97500
2017-05-26 Wahyu Polapa 863243 DM 3812 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Narti Wartono 863314 DM 3824 EJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alvianto Dai 863293 DM 4973 C SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Lusiana Dunda 863247 DM 1082 F SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muhammad S Inaku C 0865003 DM 3187 DC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Irma Ismed, S.Pi C 0865002 DM 2573 AR SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yamin Isa C 0865015 DM 2409 BQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nurlela Gani C 0865014 DM 3730 BH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mahmud Igrisa C 0865012 DM 4195 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Adam Husain C 0865013 DM 2649 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sopyan Djafar C 0865072 DM 2500 AF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yasin Usma C 0865074 DM 3924 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Rifaldi C 0865075 DN 2479 RG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmawaty Pakaya C 0865022 DM 3861AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Werli Husna C 0865023 DM 3961 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusni Muhammad C 0865024 DM 2978 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Zulkifli Andika Yunus C 0865020 DM 3141 EM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nuryadin Ilham C 0865019 DM 2121 BC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sukri Katili, Spd C 0865030 DM 3935 AV SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Octaviany Suleman C 0865029 DM 3638 JA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mahmudin Arbie C 0865028 DM 3026 BQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusman K Nusi C 0865073 DM 3116 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ridwan Olii C 0865004 DM 3083 FE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yanti Dj Alimun C 0865036 DM 3571 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Afandi Yunus C 0865041 DM 3671 BH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yuspan Bempa C 0865031 DM 2636 AQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ramlawati Harun C 0865032 DM 2242 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sudartik C 0865033 DM 3181 CB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sri Oktaviani Rahman C 0865034 DM 3251 DG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hasrin H Djou C 0865035 DM 3797 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Erval Biya C 0865010 DM 3229 CF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Basrin Hasan C 0865021 DM 4350 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Epin Mohammad C 0865001 DM 3874 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wahyudin Uti C 0863698 DM 3926 H SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Maryatun C 0863697 DM 2847 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Batman Sakban C 0863696 DM 2960 BY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Suratman N Tangahu C 0863719 DM 2019 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dwi Rizky Setiawan C 0863718 DM 3573 B SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Jefri Husin C 08653717 DM 5609 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Isnawati Ali C 0863716 DM 3525 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nasir Lasulika C 0863728 DM 3985 EK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tajuddin S,St C 0863727 DM 2484 AE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sulastri Ali C 0863606 DM 2014 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Saiful Alam C 0865039 DM 2279 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Amin Onge C 0865038 DM 3503 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ahmad Nur C 0862365 DM 3024 BS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hadidja Kaluku, Dra C 0863699 DM 2712 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Riskal Tuna C 0865088 DM 2577 C SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Kurniadi K Hasan C 0865091 DM 2094 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Iyan Uwete C 0865089 DM 3629 EI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mardianto M C 0865053 DM 2412 JD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fitriyani Karim C 0865054 DM 3922 BZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Syamsudin Turani C 0865106 DM 3907 AU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ishak Rahman C 0865107 DM 3204 DB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Kurniawan C 0865070 DM 3331 AF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hafid Jahya. S.Ag C 0865087 DM 2175 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Suban Tahir C 0865050 DM 2670 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sendi I Kamaru C 0865051 DM 3664 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ahmad Harun C 0865067 DM 3605 BI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aristo Leong C 0865083 DM 3918 H SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fatmawati C 0865043 DN 5220 LC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Imam Kurnia S C 0863968 DM 3871 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Melky M Towadi, Se C 0863789 DM 2752 AN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Suranto C 0863753 DN 5028 KE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusuf Manoppo C 0863826 DM 2611 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Risman Gani C 0863749 DM 2185 EP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahman Dangkua B 4014236 DM 2712 B SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mudita Dhammo C 0863909 DN 2153 RD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muallaf Mointi C 0863906 DM 3101 H SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Iswan Musa C 0863846 DM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abdul Azis Palay C 0863786 DM 3479 CD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Evandri Laode C 0863765 DN 3492 CP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahman Yunus C 0863814 DM 4198 AD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Arief C 0863812 DM 3689 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahman Djalil C 0863731 DM 2449 AR SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusran Bilontalo C 0863787 DM 2751 A SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Roy Badjuka C 0862383 DM 3048 BT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Kadir Ahmad C 0863808 DM 3510 AM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aliansyah Podungge C 0863809 DM 4348 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wisnu Daniel C 0863737 DM 3691 FG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Fernanda S A C 0863740 DM 3345 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alvian S P Nalole C 0863773 DM 3106 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Samsia Lumbato C 0863775 DM 3384 E SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Lutfi Djauhari C 0863818 DM 2665 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abdul Jalil C 0863820 DM 3705 BZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sartika Pakaya C 0863840 DM 2896 DK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fredi Tuu Hadi C 0863607 DM 3600 AE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Suhudi C 0863837 DM 2865 HG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alfiando Ahgus C 0863913 DM 3582 AW SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Erwin Lauhi C 0863528 DM 2434 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wahyuni Eka Sari A C 0863613 DN 3594 DP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Faizal Beu C 0863831 DB 2565 MB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fazril Abd Razak A C 0863833 DM 3054 AU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nurstivanie C 0863834 DM 3704 AV SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Nur Alan Ngiu C 0863856 DM 4455 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 A Ian Naury Pratama C 0863830 DM 3842 HZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sutrisno Biahimo C 0863871 DM 2506 AQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Handayani Hi A Marjun C 0863872 DN 3829 FF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rulin Abubakar C 0863865 DM 2292 HC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Herman Umar Djafar C 0863883 DB 2947 JD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rizka Layka M C 0863882 DM 3105 FH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sirus Igirisa C 0863881 DM 3168 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Marselino Sampaleng C 0863884 DM 2845 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hian Sumombo C 0863838 DM 2320 EE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ariyadi Ointu C 0863859 DM 3005 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arianto Iwan C 0863860 DM 3756 AQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Jihan Kadir C 0863893 DB 5371 KK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ningsih Alan C 0863611 DM 2423 SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Arprian Syahputra C 0863576 DM 3856 BZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fachrie A Alamri C 0863759 DM 5799 CA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Erry Dwi Nugroho C 0862463 DM 4701 BN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muhtar N Ibrahim C 0863509 DM 3547 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Atin Karim C 0863823 DM 2496 BA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ahmad Rifai C 0863508 DN 6496 KD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Winto R Djafar C 0863507 DM 4165 BL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alan Nuari Husain C 0863521 DN 3136 FE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Helda Suleman C 0863539 DM 3525 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Syafrudin S Duda C 0863577 DM 3294 AW SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hendra Pakaya C 0863678 DM 2654 FE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fikran Onto C 0863677 DM 2745 DC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tiara Putri Valentin C 0863679 DM 3634 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Kasmad Mahmud C 0863680 DM 3566 BA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mahyudin Naue C 0863741 DM 2029 EQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Zully Lestari Usman C 0862328 DM 3606 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Anis Djafar C 0863810 DM 4179 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Andri Oktaviana C 0863579 DN 5116 CI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Anugrah Sangadi C 0863578 DM 2768 B SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Yandri Arsyad C 0863518 DM 3148 BP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Iswanto J Adam C 0863822 DM 3018 BZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sukriyanto Panai C 0863540 DM 4283 BG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Amran Arsyad C 0862297 DM 2037 BD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Taslim Monoarfa C 0863866 DN 3612 LF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ahmad Bagtayan C 0863545 DM 3739 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ilham Hasan C 0863767 DM 6693 BP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arifin Sunai C 0863766 DM 4418 A SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tiga Dara Guty M C 0863612 DM 2135 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Firman Mahmud C 0863608 DM 4615 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Friscilia Rizky Ananda C 0863825 DM 3623 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Naufal Bahmid C 0863918 DM 2649 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Suriyani Pakaya C 0862390 DM 3678 DN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Gayatri Dj Soga, Skm.Mph C0865095 DM 1741 AA SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Fitriani S Paramata C 0863848 DM 1215 BC SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Selfi Ilahude C 0863917 DM 1747 EA SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Suharto Amba C 0863748 DB 1231 FB SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Manuel S Andries C 0863722 DM 1475 AH SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Ria Restiyani C 0863993 DM 1254 EA SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Oyis K Gai C 0863805 DM 8054 AB SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Noldy Dali C 0862296 DM 8699 E SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Riton Moonti C 0863904 DM 3825 BH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Febriyanto Pakaya C 0863879 DM 3037 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmat Yunus C 0863835 DM 2028 AR SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Agustina Titik M C 0863873 DM 4865 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nursandi Mantang C 0863880 DM 4458 AN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Femi Angriani C 0863910 DM 3368 HC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Syarfudin Entun C 0865025 DM 3065 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ismet S Rahim C 0865018 DM 3306 BV SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hamida Abd Wahab I C 0865027 DM 2073 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fahrit Lukum C 0865026 DM 5891 D SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Siska M Ibrahim C 0865009 DM 3540 B SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Amelia O Adam C 0865008 DM 3271 BT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Riyon C 0863976 DM 3788 AO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Surianti Mamonto C 0863936 DB 5247 PA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Doddy Firmansyah B 4014237 DM 3949 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Umar Abdullatif C 0863591 DM 4521 FA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Zulrachmat Bachdar C 0863815 DM 5215 BH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abd M Ismail C0865055 DM 2862 C SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Bakri Usman C 0863811 DM 2797 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dwiki H Arief C 0863761 DM 4784 AN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sukrianto Dunggio C 0863625 DM 3055 FF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muhammad Aloang C 0863692 DM 2866 JF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arif Fusaki C 0863622 DM 3503 AU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Andris A Lapamona C 0863729 DM 3880 EJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahman U L C 0863723 DM 2548 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arifin Oputo C 0863724 DM 2651 EH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hendra Paladi C 0863807 DM 3238 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abdul Latief Lahay C 0863780 DM 2749 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Amin Bau C 0863732 DM 4600 AC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Haman Datau C 0863734 DM 3791 JA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Raja Karia C 0863736 DM 3169 DF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ismail M C 0863715 DM 2457 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahim Utiarahman C 0863714 DM 4463 E SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rifal Usman C 0863713 DM 3659 DJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Husain C 0863772 DM 3358 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Burhan D C 0863544 DM 3316 EB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sofyan Mahmud C 0863513 DM 3759 BA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sabrin S Giasi C 0862375 DM 2190 JF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yunus Udju C 0863506 DM 3427 BI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tesu Purnomo C 0862354 DM 3940 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rusliyanto N C 0863757 DM 2799 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Irsal Yasin C 0863816 DM 3572 H SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Safrin Abdjul C 0863755 DM 8319 C SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Edi Moli C 0862464 DM 8440 E SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Julfikar W C 0863543 DM 9220 E SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Ikbal Riyo C 0863852 DM 3434 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Bakhtiar C 0863792 DM 3452 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rizki Sucipto C 0863912 DM 1147 EA SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Yulin C 0862150 DM 3551 BS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusuf Gaib C 0863847 DM 3453 BU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Erwin T C 0863850 DM 3451 BZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Guis Tongkondo C 0863849 DM 9001 E SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Fitriyanto Saleh C 0863781 DM 3927 DI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Burhan Kahar C 0863609 DM 3291 EH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Syahril Yasin C 0863954 SM 2605 CB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ayu Annisa C 0865076 DM 2517 HE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ismail Abdullah C 0865082 DM 2572 BA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ayis Tangahu C 0865081 DM 5541 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hairudin S Kau C 0863841 DM 3229 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arwan S Ahmad C 0863863 DM 4332 BH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mahmud Abdul Latief C 0863955 DM 3487 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Pebriyanto Bohungo C 0863958 DM 3820 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yanto A C 0863951 DM 2246 HG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hasser Djibran C 0863952 DM 2785 AS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ani Suryaningsih, Se C0863953 DM 3947 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sefrianto Pakaya C 0863989 DM 3128 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sudirman Sangadi C 0863986 DM 2566 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Trisutrisal Husain Ismail C 0863990 DM 4802 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ramli Ilyas Kaluku C 0863991 DM 2209 AQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Destalino, St C 0863995 DM 4810 C SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Haris Asiku C 0863994 DM 3264 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Joni Katili C 0863938 DM 3889 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arief Y P Istiaji C 0863939 DM 2159 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arianto Ab Azis C 0863940 DN 2791 LE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aroman Byk C 0865064 SDM 2696 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Djamaludin Dunggio C 0865065 DM 3102 HB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aan Gunawan C 0865068 DM 3224 BH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmat Indro C 0865005 DM 3305 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sartika M Biya C 0862414 DM 3534 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nurdin Tahir C 0863868 DM 4868 AM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusuf C 0863885 DM 2486 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fitri Djfar C 0863903 DM 2693 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Novianty Uloli C 0863902 DM 3214 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusran Bone C 0863901 DM 5445 EB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ismail Adiko B 4014240 DB 3577 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sahlan Pratama H C 0863924 DM 3439 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Achmad S Katalani C 0863803 DM 3635 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Jasmiati Palangi C 0863802 DM 3849 AD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ronal S Tuliabu C 0863890 DM 3347 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sukrin Abdul C 0863887 DM 3418 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Harun Radjak, S.H. C 0863867 DM 4103 AC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sofyan Naue C 0865061 DM 2494 AX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Husain Umar C 0865062 DM 2450 FC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nasir Badjarat C 0865063 DM 3438 JR SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Joly Taib C0865047 DM 2796 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Noval Ismail C 0865048 DM 3514 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rano Djafar C 0865085 DM 2774 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmat Alimrun C 0865086 DM 2031 CD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rulliyanto C 0865046 DM 3101 HC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Surahimsah C 0865078 DM 3039 E SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Suparman R Umar C 0863869 DM 1069 BE SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Nur Hayati D C 0865057 DM 3351 FG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ariyanto Dunggio C 0863891 DM 1675 A SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Halid Makno C 0863843 DM 2302 JA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmat Pakaya C 0863801 DM 3275 AW SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fatma Ali C 0863529 DM 3406 EI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fahri Fuad B 4014238 DM 1887 AH SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Aris Toteles April C 0865193 DM 3282 BC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yuda Pakaya C 0863907 DM 1581 AC SIM C Rp. 77500
2017-05-26 Faisal Subadi C 0865155 DM 2133 AZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Arib Fuji W C 0865093 DM 2025 BF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Suleman Abas C 0865234 DM 4852 AC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Roy Darise C 0865017 DM 2267 SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ramla Pantulu C 0865177 DM 3366 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Noval Assari C 0863618 DB 6666 K SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alim Rusdin C 0865052 DM 3261 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muh Fahrosi Usman C 0863797 DM 2398 A SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Silvana Hamzah C 0865160 DM 3784 AP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tahir Thalib C 0865105 DM 2457 AR SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sarina Ibrahim C 0863876 DM 2293 AS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Erwin J Dadi C 0865179 DM 4212 AF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Laksmana C 0865235 DM 3316 CD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Irvin Novita C 0863603 DM 3992 JD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wirahyana Taha, S.H. C 0865138 DM 3965 BN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aslan Idrus C 0865152 DM 3439 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Danang Setiawan C 0865148 DM 3720 DG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mastian Umar C 0865151 DM 3936 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Asri C 0865113 DM 2897 BZ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Lenny S Usman C 0865139 DM 3232 AQ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dwi S Dangkua C 0865164 DM 3032 HC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mustain Umar C 0865170 DM 3467 BT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Indra Wahyu C 0865111 DM 3671 BX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wijan Ibrahim C 0865180 DM 3185 CA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Adrian Ayub C 0865100 DM 3356 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Raylis A Wanga C 0863764 DM 4809 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Ramadhun Djalil C 863892 DM 3766 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mahfudin C 0863878 DM 3608 HC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Junaedi Panja C 0863794 DM 4649 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Widyastuti F B Inaku C 0863970 DM 3002 AI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yusuf Taib C 0863725 DM 2406 EO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muh Rivai Airmas C 0863855 DM 3243 AI SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Novita Amelia C 0863959 DM 4795 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Witanto C 0864000 DM 3244 AK SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ahlando Beu C 0863534 DM 3784 HC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Eman Rahim C 08763908 DM 2094 HG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Imran Gaib C 0863601 DM 3185 EA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Jamila Faruk C 0863623 DM 3283 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Swi Ishak C 0863870 DM 2897 AE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Fance Nento C 0863927 DM 4878 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Hendra Hasan C 0863788 DB 5040 CX SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sugianto Pulukadang C 0865037 DM 2559 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Buyung Yusuf C 0863702 DM 4019 EC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Maryam Yusuf C 0865042 DM 3045 AC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Alis Abdulrahman C 0863919 DM 2615 JF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Juliandi C 0863934 DM 3866 BO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ranty Kadir C 0863631 DM 3563 BP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ramlin Pakaya C 0863660 DM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abd R Rahman C 0863874 DM 3367 BB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yanto Mohammad C 0863895 DM 3934 BP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rinaldi Hasan C 0863527 DM 3190 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rustam Ibrahim C 0863894 DM 4512 AB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sulkardi Ibrahim C 0863858 DM 2577 HB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sarif S Biki C 0863620 DM 3993 AB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abd Rahman Musa C 0865079 DM 2450 DC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Revol Rantung C 0865059 DM 2061 AA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yulia Eka Pratiwi C 0865077 DN 5973 LA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Ongky H Rahman C 0863985 DM 2452 BE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Iin Simboka C 0865049 DM 3286 EB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nova N Tahir C 0865066 DM 3684 BM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yuni Husain C 0865084 DM 3137 BY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Robydiansyah Djafar C 0865090 DM 3762 AU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Irsal Kadir C 0863999 DM 2949 EN SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dirman S.Pd C 0863960 DM 3077 AJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Erawaty Djafar C 0865209 DM 3423 JA SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dewi Hastati C 0863798 DM 2552 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Windi Ismail C 0865244 DN 2493 DP SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Aswar Tau C 0865307 DM 3087 DH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Irma Rais C 0865309 DM 3195 AT SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Vita Agustina C 0865281 DM 3938 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Rivaldi Biloa C 0865298 DM 3504 AY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Keyzia Botutihe C 0865278 DM 3878 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Wiwin Syahrain C 0865264 DM 3893 EL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Susanti Maksud C 0865126 DM 2041 ED SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Panto Y Abd Rahman C 0865218 DM 3004 AH SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rusmin Ardin C 0865267 DM 2381 EM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yayan R Uli C 0865357 DM 3370 HD SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Muh Syarif Miolo, Sip C 0865378 DM 2217 AS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Eko Subiyanto, Spt C 0865359 DN 8090 CE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rahmad Katili C 0865356 DM 3119 AS SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Indah Septiani C 0865045 DM 3252 AC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Nikmawaty Djibran C 0865161 DM 3393 BG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Vincent Halim C 0865261 DM 3099 AU SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yovan Ismail C 0863984 DM 3386 FE SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rianti Bakari C 0865154 DM 2079 JG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Dahlan Hulalata C 086174 DM 3504 JC SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Putu K C 0863522 DM 3264 EG SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Moh Rizaldi M C 0863889 DM 3754 DJ SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Sri Susanti Datau C 0863832 DM 2915 AL SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Mirtakhul E C 0863845 DM 3061 J SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yumna Malik C 0863836 DM 4199 AO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Faisal Buheli C 0863813 DM 4722 F SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Tamrin Sahi C 0863888 DM 3206 BY SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Yohanes Bakari C 0863829 DM 3933 AO SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Masri Is Dunggio, Amd C 0863992 DM 4327 B SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Rully Hasan C 0865220 DM 3494 EF SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Farida L Musa C 0865163 DM 3856 JB SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Abd Fatras Dukalang C 0863975 DM 4263 BM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Zulviadi Madito C 0865373 DM 4132 AM SIM C Rp. 47500
2017-05-26 Usman Hayun C 0863861 DM 4192 BA SIM C Rp. 47500